DESIDERIO, SPERANZA

DESIDERIO, SPERANZAO Diu, chi fussi oceddu chi vulassi,
Chi Volu e vaju nna l’amanti mia;
Un fazzulettu biancu m’accattassi;
– Stújami li sudura, armuzza mia..
Un lettu ben cunzatu mi truvassi,
Dipoi mi portu a dórmiri cu tia;
Quannu ddà sira e notti arripusassi,
Di cori t’arringraziu, armuzza mia.

Giuseppe Pitré, Palermo

(Visited 43 times, 1 visits today)

Leave a Reply